100% CBCNV tham gia phòng chống bão, chuẩn bị tư trang phòng chống bão